Podobne
menu      Szablony Truskawkowe
menu      awans na kolejne stopnie wojskowe w Wojsku Polskim
menu      awans wewnetrzny pracownika korpusu służby cywilnej
menu      Awans sieć sklepów RTV i AGD
menu      awans oswiata org pl
menu      Awans Stazysta pedagog pytania
menu      awans na kaprala ustawa 2010
menu      awans na porucznika po SPR w rezerwie
menu      Awans NA kontraktowego pytania pedagog
menu      awans ... Sklep ... RTV ... AGD
menu      Awans ... sprawozdanie za okres stazu

Szablony Truskawkowe

Temat: Do nauczycieli - awans zawodowy
Witam mam maly problem potrzebuje cos takiego: Jak przygotować dokumentację dla komisji? sprawa zwiazana z awansem zawodowym nauczyciela dyplomowanego kiedys znalazlem taka stronke TU wszystko bylo pieknie opisane niestety teraz patrze...
Źródło: osiol.net/index.php?showtopic=18443Temat: dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego
Chciałbym zapytać, czy dokumentacja formalna nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinna zawierać na chwilę obecną poniższe dokumenty: 5. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego / par. 9 ust. 1 pkt 3 /. 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego / par. 9 ust. 1 pkt. 3 /. 8. Dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w par. 8 ust. 2 Zwracam się Was, ponieważ w dniu dzisiejszym ku mojemu zdziwieniu otrzymałem od od dyrektorki informację, że w/w dokumenty nie są wymagane przez komisję w kuratorium do uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4560


Temat:
9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę ... od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię. § 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, ły. § 11 "2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania."; § 14 ust. 3 "3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna."; 4) w § 16 uchyla się ust. 4, 5 i 7; dnia Śro 14:32, 27 Paź 2010, w całości zmieniany 1 raz postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
Źródło: kiszoneogorki.fora.pl/a/a,319.html


Temat: Dzieci a awans zawodowy
[quote="agnieszka h 5"]A może co na ten temat popiszemy Bo ja widzę to negatywnie- wiem bo właśnie jestem w awansie na mianowanego. Wyścig szczurów i nic więcej!!! Latanie za papierkami i potwierdzeniami!!!! A dzieci daleko za nimi........ Nie zgadam się z takimi opiniami na temat awansu zawodowego. Jeżeli ktoś pisze, że awans to latanie za papierkami i potwierdzeniami to mam wrażenie, ze nie wie na czym awans polega. Po pierwsze chciałabym przypomnieć, że sprawę awansu a szczególnie jego dokumentowanie określa Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593). W §9.1. jest zapisane jaką dokumentację należy dołączyć do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne tzn. 1) dokumenty potwierdzające kalifikacje zawodowe......... 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia............. 3) zatwierdzony plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji ............ 4) ocenę dorobku zawodowego......... 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacje potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w §8 ust.2. Jak wynika z tych zapisów nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy wcale nie muszą zbierać i papierków i potwierdzeń aby pokazać to komisji. Jeżeli zaś chodzi o dokumentację nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego to jest ona określona w § 9.4. Dokumentacja przedstawiona jest w następującej formie: 1)opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w §8 ... dwóch przypadków......... 5) zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w §8 ust.2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego ... zapoznania się z ww. rozporządzeniem a szczególnie polecam to osobom, które odbywają staż na nauczyciela mianowanego, gdzie gdzie jednym z wymagań jest umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty itd... Myślę, że rozsądne podejście do awansu zawodowego pozwoli wykazać się nauczycielom szczególnie w pracy z uczniami i wychowankami, da im wiele zadowolenia z pracy, wpłynie na ich własny rozwój zawodowy i poprawi pracę szkoły (niezależnie czy potwierdzą to "papierkami"). Mam nadzieję, że takie podejście nauczycieli do awansu nie pozostawi "dzieci daleko za nimi". Wszystkim odbywającym staże, życzę wiele wytrwałości w realizacji swoich planów rozwoju zawodowego (nie zachęcam zaś do zbierania papierków i potwierdzeń, bo tak faktycznie nie one świadczą o spełnianiu wymagań).
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=910


Temat: Załączniki do teczki dyplomowanego
Jeśli zgromadzisz wszystkie dokumenty i sporządzisz opisy i analizy, wówczas możesz teczkę czyli segregator / cienki , z możliwością wypinania poszczególnych części – z dźwigienką / dostarczyć do Kuratorium. I tak, masz do wyboru dwa terminy: 1 Jeśli wniosek z dokumentacją zostanie złożony do dnia 30 czerwca danego roku, wówczas decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego musi być wydana do 31 sierpnia danego roku. 2. Jeśli wniosek z dokumentacją zostanie złożony do dnia 31 października, wówczas decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego musi być wydana do 31 ... makulatury !!! Nie dołączamy też ani sprawozdania, ani oceny dorobku ! Teczka składa się jakoby z dwóch części – cz.I formalnej / dokumenty / i cz.II merytorycznej / opisy i analizy realizacji zadań /, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / z dnia 1grudnia 2004 r. / : I Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe / np. dyplom ukończenia studiów, akt nadania stopnia awansu zawodowego /- §9 ust.1 pkt 1 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o : - §9 ust.1 pkt 2 d) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, e) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, f) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania II Realizacja wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego 1. ... prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć 4. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa ... 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony / należy opisać i zanalizować np.dwa przypadki / Przede wszystkim więc należy pisać, pisać i pisać! Każe działanie lub każdy punkt zakończyć należy koniecznie wypisaniem efektów, bo na nie Komisja głównie zwraca uwagę. Jeśli do tej...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4872


Temat: Wolne stanowiska - kuratoria oświaty.
z zadań kuratora oświaty Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e * wykształcenie: wyższe magisterskie * doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy pedagogicznej * pozostałe wymagania niezbędne: o w przypadku nauczyciela: o ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli o lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek o umiejętność obsługi komputera, o znajomość następujących regulacji prawnych: ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy; ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych; Kodeksu postępowania administracyjnego wymagania dodatkowe * posiadany stopień nauczyciela dyplomowanego * ukończone formy doskonalenia w zakresie nadzoru pedagogicznego Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody ... kopie dokumentów lub oświadczenia o posiadanych umiejętnościach z zakresu obsługi komputera oraz znajomości regulacji prawnych * kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Inne informacje: Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną ... a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 20-77-450 Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18 pod adres: Kuratorium Oświaty Jagiellońska...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=819


Temat: Co nas czeka?
KARTA NAUCZYCIELA | System awansu pedagogów 40 proc. nauczycieli nie może już awansować System awansowania nauczycieli powoduje, że wielu pedagogów nie podnosi kwalifikacji. Nie wszyscy nauczyciele potrafią posługiwać się komputerem, mimo że jest to warunek konieczny, aby wykonywać ten zawód. Dyrektorzy szkół mają problemy z egzekwowaniem od nauczycieli mianowanych i dyplomowanych poprawy jakości kształcenia. Zasada awansu zawodowego nauczycieli Od wprowadzenia w 2000 roku nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli już 80 proc. pedagogów osiągnęło dwa najwyższe jego stopnie. Większa liczba formalnie wykwalifikowanych nauczycieli nie przekłada się jednak na jakość i poziom nauczania. System działa często demotywująco, a dyrektorzy szkół, którzy odpowiadają za jakość kształcenia w placówkach, nie mają na nią większego wpływu. Nowy zasady awansu miały powodować, że tylko najwybitniejsi nauczyciele mieli uzyskiwać najwyższe stopnie zawodowe. W praktyce prawie każdy, kto odbędzie staż i stanie przed komisją kwalifikacyjną, awansuje. Co więcej, osoby osiągające najwyższy stopień zawodowy często nie mają motywacji do podnoszenia kwalifikacji, co wpływa na jakość kształcenia w szkołach. Niemal wszyscy eksperci zauważają potrzebę zmiany systemu awansu. W tym roku krytycznie wyraziła się też na jego temat Najwyższa Izba Kontroli. Problem z motywacją Karta Nauczyciela, która reguluje sposób wykonywania zawodu przez pedagogów, nakłada na nich obowiązek podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej. W praktyce nie zawsze jest to realizowane. Józef Górny, wiceprezes NIK, zauważa, że wprawdzie system awansu nauczycieli motywuje ich do podwyższania kwalifikacji, m.in. przez system szkoleń i praktycznych osiągnięć związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni, to konieczne jest ściślejsze powiązanie awansu z jakością pracy szkół i jakością pracy nauczycieli. - Awans zawodowy nauczycieli w obecnym kształcie nie jest żadnym gwarantem zmian jakościowych w szkole, bo polega na podejmowaniu jednorazowego wysiłku w celu osiągnięcia określonego nauczycielskiego statusu - dodaje Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). Andrzej Wałęsa, dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, wskazuje z kolei, że motywacja do pracy wśród niektórych nauczycieli trwa do momentu osiągnięcia przez nich najwyższego stopnia zawodowego. Przekonuje, że nauczyciele mianowani lub dyplomowani często nie są zaangażowani w swoją pracę. - Dyrektor w tym przypadku może jedynie próbować udowadniać niewykonywanie powierzonych nauczycielowi obowiązków, co jest niezmiernie trudne. Ważny wpływ na jakość pracy nauczyciela ma bowiem opinia innych nauczycieli i uczniów - mówi Andrzej Wałęsa. Fikcyjny awans Eksperci zwracają też uwagę na niedostatki samej procedury przyznawania nauczycielom kolejnych stopni awansu zawodowego. Wskazują, że sprawdzenie dokumentów nauczyciela ubiegającego się o awans, jak i rozmowa z nim nie daje możliwości obiektywnej oceny jego pracy. Nauczyciel, aby awansować, staje przez specjalnie do tego powołaną komisją kwalifikacyjną. Ta przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedstawia m.in. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, odpowiada na pytania członków komisji i dokonuje prezentacji dorobku zawodowego. W przypadku gdy nauczyciel kontraktowy ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego, dokonuje on przed komisją egzaminacyjną prezentacji dorobku zawodowego i odpowiada na jej pytania. Z kolei nauczyciel mianowany, ubiegając się o awans na nauczyciela dyplomowanego, przedkłada dokumenty związane z jego dorobkiem zawodowym komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadza z nim rozmowę. Zdaniem Bożeny Woźniak, dyrektora liceum ogólnokształcącego w Drobinie (woj. mazowieckie), dobrze, że wprowadzona została rozmowa w przypadku ubieganiu się o awans, bo komisja może przynajmniej porozmawiać z nauczycielem o jego pracy. Przekonuje, że bywają jednak takie przypadki, gdzie nauczycielem dyplomowanym zostaje osoba, która nie spełnia podstawowego wymogu, jakim jest umiejętność posługiwania się komputerem. Dodaje, że zdarzają się też przypadki plagiatu dokumentów przedstawianych podczas rozmowy. Zdzisława Wala z kuratorium oświaty w Katowicach przyznaje, że plagiat wśród nauczycieli ubiegających się o awans jest trudny do wykrycia. Jego udowodnienie wiąże się z długotrwałym procesem sądowym. Jak zmienić system Negatywna ocena systemu awansu przez dyrektorów szkół, ekspertów i samych zainteresowanych nauczycieli powinna przyspieszyć jego zmianę. - Rząd powinien przynajmniej wydłużyć okresy pracy konieczne do uzyskania kolejnych stopni awansu - mówi Andrzej Wałęsa. Dodaje, że nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole może obecnie po ośmiu latach osiągnąć najwyższy stopień zawodowy. Przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zawieranie kontraktów z nauczycielem, pod warunkiem że dyrektor będzie decydował o wysokości wynagrodzeń w obrębie, określonej w regulaminie siatce płac. Tłumaczy, że będzie wtedy można zmotywować nauczycieli do zaangażowania w wykonywaną pracę i wyeliminować nauczycieli, którzy nie chcą się rozwijać. Takie rozwiązanie ułatwiłoby też pozyskanie pedagogów o określonej profesji, których brakuje na rynku, bo można by im oferować wyższe płace. Potrzebę zmian systemu awansu pedagogów zauważa też Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zauważa, że wielu nauczycieli dzięki wejściu nowego systemu zyskało wyższe wynagrodzeniaRegulamin WynagradzaniaGotowy do zastosowania w firmie. Nie bój się kontroli PIP, ZUS, USwww.eforex.pl . Przekonuje jednak, że awansu nie mogą się spodziewać na przykład nauczyciele z 15-letnim stażem. Uważa więc, że trzeba rozważyć wprowadzenie stopni specjalizacji dla nauczycieli dyplomowanych. Podobnie uważa Edmund Wittbrodt, senator i były wiceminister edukacji. Jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie tylko 30 proc. wybitnych nauczycieli, którzy mają szczególne osiągnięcia w oświacie, umowy na czas nieokreślony. Natomiast pozostali powinni być zatrudniani na kontraktach trwających w zależności od stopnia awansu. Po takim kontrakcie byliby poddawani ocenie, która decydowałaby o ich dalszej pracy. Autor: Artur Radwan Źródło: GP Artykuł z dnia: 2008-12-10
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,314.html


Design by flankerds.com